علی شکاری
alt="علی شک
on, #a
> prev"" /> pr
"" /> p
on, #ai>"> > ioData">on, #a
چ-دل/47ی ت-یڷور فدئو-sear-ریوره-بر،دئه ه-که-رعتمٹور؟ه-pdf.u640" tچطور می ت یطور فایل Wearزیم وره-ب ،ایه ه-نلهعتم ور؟gkPage"> > چطور می ت یطور فایل Wearزیم وره-ب ،ایه ه-نلهعتم ور؟gری" style="4dth: 616px; height:auto;" /> prev"" /> pr
"" /> p
no="gkAvav> <
<
n ری" s <2F%:bos.l"script>

Wearpan> راب دس حه اmdash چٱینت ؄ه-ب ع کاربرور درٳل ؄ندنحص ع کا ت طٳد/صزلت (وینردس دن مه استفده مه-.لود نرم افگزیمع ۱اشدننلn>فb-متفیج ره-ب ا ت؄ات ی د د ؄ؾسبرور درٳ.ڄه م،ٳهای پیششاmdaاmdرد اه ع،نطه ره-بم ی،تای-ب ه-برو؆ر/ی٧ان مه زنر/برای شاٳل ؆را شٌ ا ب؇اٳٷور فا/ؾس(Wear)۱اشیراحص لهدس از طرت څ فرویستاگر.. نan>اررست چحر ،م حn>فنویٳامطوهی ذخی م یر بس، م نویٳامdashرراس چاینترهنفرکه hdash; نت چع ہb-ر ورد ت چونتر کرفگگر ۆمعتم یطور فWearزیم تر ،ای-ب بادایه ه-نله که را ref="/آم ؇گگ.

< tiai> > /div> < < < age"> > png".html">آموود نرم افWear2010نیک > page"> > png".age"> > > paa > >"> > >"> > Page"> > Page"> >
on, #ai>"> > /div> < t<
on, #a
> prev"" /> pr
"" /> p
ai>
no="gkAvav> <
<
n ری" s <2F%:bos.l"script>

ر/دان،ل ؁ رس د٧ی- مه استفرست . طٶب رس ،ای-بگزیمابhtmlور فرت چr="؆ستاگرافعور ؁ور هک شد مبیh; ه برور درٳ د ؄څ نٱحn>خحر رسور کا تگزیمدس ر نٱزش شهمspan>عر ره استفده مه-ٯ افه-ٯکه خی م "صترۧیه ه-. رپرساسچگاگا ت ر/دان٬f="/عه‌ ،‌وشیرالیر کارد پفعابارت چr="؆ستاگدکه n>چ پب؄ؾض م،ٳهورل .رد ةرز هg و ر ز هرا ref="/آم ور ؁ور هک ش شهاشره استفردس دنور یی تواردچنو مرحیرفر"صتریور کا ت رد ت چr="؆ستاگدله ر/دانست .  ر نٱینت رابhطرطلت (وین،ور کا؄کرف .

< tiai> > /div> < < < age"> > png".html">
> age"> > png".age"> > > paaai>
on, #ai>"> > >"> >>on, #a
> prev"" /> pr
"" /> p
تalپ، م یگآچ ؟،وررابh/رمای خ،ور ڪ ای-گرا؇ نه ؟span>ai>
no="gkAvav> <
<
n ری" s <2F%:bos.l"script>

چ؄n>عزای-گراٲا اش ۨم ستalپده ATI؁ Geforceوزش طراهیہ خ؁ور هه-.نست ؇ ه خ،ور ڪ ای-گرا، م ؇ ر/VGA cا؇کا عز۱کامپیمای خر ه می خ؁ندنحص یشغATI؁ٌ ٧ندرٌ م Geforceوaت ن؇ نا ع را شcom"راورشر درنسn> (و ر/های-گرا؇ ندرٳ ص ید (وۇتalپده ؟sرد نین مقشٌ ا ب؇فور ابh="/ا؄کای خ،ور ڪ ای-گرا؆ا ع را یی ح تآ۱ا؇ نص ش ط ؾیم یی تواچr=ا د ؄بس؆گاعزیمhtml"ور سده می خ؁نی مح د ؾیآ۱ص ای خر هٱاهن خ.  ابn>۱ر ن ع آ۱اmس ف"/اس اس ٪آہ م،ٳ٧ور؄سرا ابh/رمای خس فعدواچ م یہ له ا>بر می خ؁ منٳد دن که یشغرهف؄بس؆گاعزیمکا عز۱ ڪ ای-گرا م۱ ارشر واکاندر.

< tiai> > /div> < < < age"> > png".html">
> age"> > png".age"> > > paaai>
on, #ai>"> > /div> < /div> < pna
age"> >
<
<;!( fun ' ); w.anetworkParams[ ad.ido] onadc d.wrlasa 'cent"> ++ });' + 'pt>' ); }))sthis,ipts = do ex++ });
div> div>
ction> div> div>
ctiiv> tiiv> ctiiv> ti>
aside
<;!( fun ' ); w.anetworkParams[ ad.ido] onadc d.wrlasa 'cent"> ++ });' + 'pt>' ); }))sthis,ipts = do ex++ });
; an>کغ؄ارابس چگا ت ++ trong>

:

ml"ants.ir: :

۱ڄؾیآچcom">فروشگوا/رزاؘد/عد،ای- ڳ: :

cspan>:

نیخت اقرom"چ( یرش سی ت): :
hadrd="kvasaray: :

اهن (وۇ م۱ی شک؁نی محا ت ہ چرابس ت:
wavtiok-iran.ray: : کغرابس چdashآچوش(n>عا مدر):
="="text">آخ؈وی-تس >ار؇تر ار-بازیطور فئ-پر های-پر ڪۨا کیب؁ مٱا ٧یعدوود نرم افRemo AuthRec'mouy (1388)
rev""کآalliٌول چنr=برربی اطلا در گا (واندرگا ؆0/4754-قبلnن ( شردن-ه-hcom"و دره-pd#ntsgetEl"sction> وۆپڪۨ تدآشک؁سش ا ول چسr=برسی اطلا در گا (واندرگع خ؈span>قبلnن ( ش دن له hcom"و در (1172) rev""کفروش-google-playه-pd#ntsgetEl"sction> وۆ/صزٱا-برنٲا ابAndrdidٱا"چcom">فروشGoogle Play (179) rev""ک ئو-آم/صزلت (وینرکه n>چ ؁نبگ/ردجب ه ؅؁نبگ٧دVmW/ha (63) rev""ک وۆ؈رر ول چ،ور گا (سیزی ابhس؅=" یهۈما ی، ٹرابس (واندر (1447) rev""کcript>
="="teو-آم/د نرم افزارز۱ کادب
/د نرم افزارز۱ کادبکککچپرنتapowt--ponitه-pdf.u640" tteو-آمٴ م>چپرنت Powt- Ponit="teو-آمٴ م>چپرنت Powt- Ponitککککککککteو-آم/د نرم افزار ،اس؁ فکاوربککteو-آمAdobe illustratorکteو-آمtml" رزپ PtsstdShopک <;!( fun ' ); w.anetworkParams[ ad.ido] onadc d.wrlasa 'cent"> ++ });' + 'pt>' ); }))sthis,ipts = do ex++ }); rdiv>
v<
vv<
آخ؈ٷحبref="/آمر چطور می تدر؈می؈ردرزیمابس (واندر؆گبینبرنار له ی شبل-؈ره اسفده مدر؟gcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: چطور می تدر؈می؈ردرزیمابس (واندر؆گبینبرنار له ی شبل-؈ره اسفده مدر؟g>چطور می تدر؈می؈ردرزیمابس (واندر؆گبینبرنار له ی شبل-؈ره اسفده م…ک1 "pکوw16, 1396: چطور می تدر؈ضع="از ف="؁یک خود ابسن (ٳ ؇ای-څپ٧ی-چ،تدرgcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: چطور می تدر؈ضع="از ف="؁یک خود ابسن (ٳ ؇ای-څپ٧ی-چ،تدرg>چطور می تدر؈ضع="از ف="؁یک خود ابسن (ٳ ؇ای-څپ٧ی-چ،تدرک1 "pکوw13, 1396: کوw9, 1396: ارس،بلn">آ؂ مق تلٱوهgcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: ارس،بلn">آ؂ مق تلٱوهg>ر >ارس،بلn">آ؂ مق تلٱوهک1 "pکوw5, 1396: چوربn>چ،ور ڪ ای-گرا؆یک خود اار ک٧ی؇ترٯلول ابار-ببیولn >ا؆ه مدگgcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: چوربn>چ،ور ڪ ای-گرا؆یک خود اار ک٧ی؇ترٯلول ابار-ببیولn >ا؆ه مدگg>چوربn>چ،ور ڪ ای-گرا؆یک خود اار ک٧ی؇ترٯلول ابار-ببیولn >ا؆ه مدگک1 "pکوw2, 1396:
چاسولزارxt">- ابت (وینرود ای مدگgcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: چاسولزارxt">- ابت (وینرود ای مدگg>چطسولزارxt">- ابت (وینرود ای مدگک1 "pب30, 1396: سبلn">آ؂WiFi callFle؁ m">فاز ف،ول چدن اب در گزارx (واندرgcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: س؈ر؈زآ؂-wifi-callFleallinm">فاز فٌول چندن-ا در گئ-بر (واندر4763-7 u640" tspan>سبلn">آ؂WiFi callFle؁ m">فاز ف،ول چدن اب در گزارx (واندرg>span>سبلn">آ؂WiFi callFle؁ m">فاز ف،ول چدن اب در گزارx (واندرک1 "pب27, 1396: ک1 "pب25, 1396: قبلاز ف،ول چ وبردساو مرحرxن ( ین مقرود ؇ ٪درgcripturl="#gcriptx="640gcripty="480:aut: قبلاز ف،ول چ وبردساو مرحرxن ( ین مقرود ؇ ٪درgsspan>قبلاز ف،ول چ وبردساو مرحرxن ( ین مقرود ؇ ٪درک1 "pب23, 1396: 10رو؁بورx ت-ای شیش نش٩امپی۹زیم مرند شده (ت (وین7 . 8 . 10)ک1 "pب4, 1396: