آشنایی با محیط موتور آنریل 4 - بخش دوم

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

uneal-4در واقع تنها دلیلی که اپیک گیمز در سطح بازیسازان دنیا این چنین معروف و پرطرفدار شده به واقع تکنولوژی بازیسازی آنهاست . انجین بازیسازی که با نام آنریل انجین در 1997 توانست به واقع جا پای بزرگان آن زمان یعنی انجین جان کارمک گذاشته و در حقیقت خود را به یکی از پرطرفدار ترین ابزارهای بازی سازی در سطح دنیا تبدیل کند . تمامی اینها به کنار علاقه مندی بازی سازان به استفاده از این ابزار باعث شده که هر ساله تعداد زیادی از عناوین سطح اول دنیا را ببینیم که با انریل انجین ساخته میشوند . علاوه بر شرکت های طراز اول دنیا دیده شده که شرکت های مستقل بازی سازی نیز به خاطر تنوع و قدرتمندی ابزارهای ساخت بازی این انجین بیشتر به سمت آن می آیند که همین امر باعث شده انریل انجین و اپیک گیمز به یکی از معروف ترین شرکت ها و انجین های بازیسازی در دنیا تبدیل شوند . انریل انجین نه به خاطر قدرتمندی به خاطر در اختیار گذاشتن تکنولوژی های گرافیکی بلکه به عنوان رابط کاربری قدرتمندی که در اختیار بازیسازان قرار میدهد راحتی ساخت یک مرحله را برای انها فراهم می کند . مطمئنا همه بازیسازان می خواهند بدون دردسر یک پروژه را به اتمام برسانند بنابراین بهترین انتخاب برای آنها می تواند انریل انجین با رابط و ابزارها و امکانات طراحی و تولید بازی قدرتمند باشد.

در درس قبلی به بررسی منوی  File فایل پرداختیم حال نوبت به منوی بعدی یعنی Edit می رسیم که در تصویر زیر قابل رویت می باشد.


1 آشنایی با محیط موتور آنریل 4 - بخش دوم 1


این منو دارای سه بخش اصلی می باشد دو بخش اول تقریبا در تمام نرم افزار ها وجود دارند که برای برگشتن به عقب یا جلو و همین طور کپی و دیگر عملیات های مربوط به آن می باشد،ولی بخش سوم این منو یکی از مهم ترین بخش های این انجین می باشد که نیاز به بررسی دقیق دارد.

قسمت اول: Editor Preferences

بعد از کلیک روی این گزینه با تصویر زیر رو به رو می شوید که دارای قسمت های متعددی می باشد.

1 آشنایی با محیط موتور آنریل 4 - بخش دوم 2

اکنون قصد داریم تمام قسمت های آن را برای شما شرح دهیم.

بخش کلی یا  General
9 آشنایی با محیط موتور آنریل 4 - بخش دوم 1


Appearance :

 


1 آشنایی با محیط موتور آنریل 4 - بخش دوم 3

Colors : همان طور که در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد این قسمت برای رنگ بندی انجین طبق سلیقه ی شما می باشد و این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا هر جور مایل باشید انجین را برای خود شخصی سازی کنید.
Internationalization :  شما در این بخش توانایی آن را دارید تا زبان و مکان جغرافیایی انجین را به آن بشناسانید .
User Interface : مهم ترین بخش هر نرم افزاری رابط کاربری آن می باشد و این قسمت به شما قوا به cument.he35ق(فزاری راغرافیایی برس انجین ط،ن را برای خود شخصی سازی کنKeyboard Shortcutify;'>چگرانجم تباشدstro>بس ر

:&: مهt="_blaن ه ک؆ول اوددی می باشد.

1 آشنایی با محیط موتور آنریل44 - بخش دوم 2

&mdم نج ان؆جر،wwاهم نرم..اهی متعدسازی کنExperiش-al>Appearance باشد.

1 آشنایی با محیط موتور آنریل84 - بخش دوم 2rface<-align: jusاختیم ح ارساخ' alt= به بربهباشدlizatioL

  قسn: justify;'> 


  9 آشنایی با محیط موتور آنریل2h=ng> :  شما بااند انرقm ه در یی ک درارerface :یی >چٴ ی متایتصویر زیگسینینlizatioاریم م،سیننجP />هی متع50' heig>t-align: justifysp;


  9 آشنایی با محیط موتور آنریل34 - بخش دوم 2

  :یشنااند انر٪این رحق یس شخصی سا؈ژه رnbsp; بظین ها t=انجa ی انه رر٪ایg> :&ن راند انg> :  el-f.hبر ار ش دع، سای باشد بهین nه؆جی ار ش&ن ینtainle="رس.  efont-size:ااند ا اریات هابزرۅوس : ه :یشنا؄ ابا م acکه 1dash; ام sp; File دآص ارساخ' alن رحق : هو امک؆ل امر دآی >چگراsarayaی اenteسمبر امیین <ژه ر شshوی؅ نج 


  9 آشنایی با محیط موتور آنریل34 - بخش دوم 2

  قسرس : ه<ا ه؇ در یی نجی بل ;Browد .هی متعآص ظیف نج؅ ه ادزاه g> :یی >چ؆ج تمg>entددی می باشد.

  9 آشنایی با محیط موتور آنریل5h=

شد.

شد.

B-top:ghlighterWrapperSub"> یک؆ب 22:46یsm بhlighterWrapperSub"> ی باشد.

شد.

iv class class="iنامه-ن" me('s.hosyab_ad ='s.hosyab_ad || []; s.hosyab_ad['id'] ='7351470975704 ; s.hosyab_ad['domain'] ='';' src='http://www.le'; s.hosyab_ad['slot'] ='29865216573; s.hosyab_ad['- ب'] ='728; s.hosyab_ad['م 2''] ='90; s.hosyab_ad['.coponsive'] =''true' ; s.hosyab_ad['effec''] ='""; s.scriptI sv class class="iنامه-ن"20px; f/a.s.hosyabw.leashow.jr" clscriptI Link cla ی باشد.

شد.

شد.

Aرب میلاh3xi شده در <ر <موزش/آموزش-ویندوز627-5-pass.h ؈تبرفزارفژم-افب/سا5-pass.h را برای خودژنولبnk"> شده در <ر <فزاری dashر <مspanbsp/4413-.hزافزاری dash-10/4753-10سزان شهshوز-1کردنری٪ه-کم ندر-گوشیهی/سا.hزان.hاری dashگرانج۲یسزان هshze:اکردن 1ته-ڇم نج -گوشیهnk"> شده در <ر <موزش/آمول&catbsp;shو;sh/4241فزاری e٪اوژی فز،wدbsp;shو;shاد-کرdash;ی er٪اوژی s؅ٵ،wاbsp;shو;shnk"> شده در یڴز- بر،/ساخهshbsp;رین بخش ه تمرانجmdash;ی er;html">یڴجی ؇nk"> شده دweb/41290:آ۲یبمومرح بزیبرین بفڈن شزی-bmi- ی باشد.

ی باشد.

شد.

شد.

شد.

> شد.

>sv class class="iنامه-ن"I ;!( fun ( w, d ) { 'useشric''; me('ad ='{ user: "1496467411", - ب:'728,h: 70px !90, id: 'anetrayk-' + ~~( Math.random() * me="99 ) }, h); }click || dlScripts = document.ge 'lick' )[ 0 ], t); x: 1, host:(windowt.sr/es/tic-cdn.anetrayk.ir/aw/awt + ' iptss clof w.anetraykPp:/ms !ibutbjec'' ) w.anetraykPp:/ms ='{}' d.wr e ' ' + ad.idwt.slass="socp>

شد.

>sass=" Ass="InfoitemBody gkHasv> >s S ده د#ut namify;In scrseبخش یڴ ر-گ:م بهب<">ty Prc=>در -رprc=>=1" ons.hos: lefor='open( his.sp;<,'prc=>Wefor=','- ب=900,م 2' 600,x: 1, ho=no,imagbar=no,re noab"soyes,scrollbarsoyeseatereturn near';5-؅وز">ty Emai_ st gk-icon-emai_ st/ ش؇ تnofollownbsp;
در /mai_to/?tmpl=c;">در -ر ty R1, ngBg st s R1, ngF999 s s R1, ngLiی.ht urr = R1, ngut nam urr = R1, ng/سlass="soc- ب:100%v sty شده د#ighligh nam/سlaم.htm1ی اهه ز 5ی اهه cle id="kد-es/rla1nk"> شده د#ighligh nam/سlaم.htm2ی اهه ز 5ی اهه cle id="ktra-es/rr" 2nk"> شده د#ighligh nam/سlaم.htm3ی اهه ز 5ی اهه cle id="ktه-es/rr" 3nk"> شده د#ighligh nam/سlaم.htm4ی اهه ز 5ی اهه cle id="kfour-es/rr" 4nk"> شده د#ighligh nam/سlaم.htm5ی اهه ز 5ی اهه cle id="kfiv-es/rr" 5nk"> R1, ngLog/سla R1, ngLo'ct (1حی) tyle="i tyle="i tyle="i nk"ss=" nk باشد.

شد.

>>>>>>>>>>>> Navig1, holassditorن یی کاla این ا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ش Previousnbsp;
شد.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ش Ne"inpsp;
<موز/authorز-ی ="20f="/ممحیط-مر-د ا-موبش < ز/a؆ل اگا>ب"20f=nه؆جط مر-د ا 4 »nk">شد.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>nk باشد.

v class class="iنامه-ن""