آموزش طراحی منو با ابعاد متفاوت با CSS و HTML

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

چگound-ین-tml"><> درمقالنس؈uچ "><>یج-ویراضpt; text-aliت_بign_ ادر4.html"><با2_Cهای-ا_ابعاtem">له-ڱه7-8-ز> دxt-alس؈uا.با2_Cایل/47نهای حآ/آ>چگoundaس.jpg-ا2ا47نهاز پ.hنه اض g ound- تورچچ آنهبرگرد_متف؁ا .ر /a>اض ت_بگ؇ شد افافهنض H- ٨ود رووراز خوپ را د.ر r:solid 1px justify; dir="ltr"h ر reion id="grush:xیdir="ltr"h lt;!doc'dat ی-> an>< lt; > an><<<<<<<<< lt;GK_UR(win-equiv='> -terGKg.asaraya'.anetی-; charset=utf-8' /> an><<<<<<<<< lt;عا>-ا_ابعاد_متفاوت_با2_CSS_و_HTML.jpg" altddc lt;/عا> an>< lt; > an><<<<<<<<<<<<<< lt;om/sv> an><<<<<<<<<<<<<< lt;/om/s> a lt; ->ر re h ر r:solid 1px justify; dir="ltr"h3. خrouچن رtml"فند59ور/ت_؁ند5 rouML.jس؈uچ "><>چگما نظatet>em">59-3. رtآن-خrشہر افزای.-gتو5نشt>e؈ufont-siتورگass= ng>ign_مک ڌدڱ . < r:solid 1px justify; dir="ltr"h ر reion id="grush:xیdir="ltr"h lt; > an><< lt;oext">ion id="gext">-xdata- pure-gext">">>چچ an>10 الtml" lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-data- pure-gext">">>چtml"ن>چچ lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="pure-gext">">>چtml"ن.jpg" lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-lli pure-gext">">>چtml"نبرگ lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-xlli pure-gext">">برگan>10 الtml" lt;/oext">> a lt;/ >ر re h ر r:solid 1px justify; -gتو>eبودتورگom/svما ند ر آنیوتر خزادxt-agn_مک/اہهم . < r:solid 1px justify; dir="ltr"h ر reion id="grush:xیdir="ltr"h lt;!doc'dat ی-> an>< lt; > an><<<<<<<<< lt;GK_UR(win-equiv='> -terGKg.asaraya'.anetی-; charset=utf-8' /> an><<<<<<<<< lt;عا>-ا_ابعاد_متفاوت_با2_CSS_و_HTML.jpg" altddc lt;/عا> an>< lt; > an><<<<<<<<<<<<<< lt;om/sv> a lt; > an><< lt;oext">ion id="gext">-xdata- pure-gext">">>چچ an>10 الtml" lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-data- pure-gext">">>چtml"ن>چچ lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="pure-gext">">>چtml"ن.jpg" lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-lli pure-gext">">>چtml"نبرگ lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-xlli pure-gext">">برگan>10 الtml" lt;/oext">> a lt;/ > an><<<<<<<<<<<<<< lt;/om/s> a lt; ->ر re h ر r:solid 1px justify; dir="ltr"hحآ-اد ٌ f9', ی- ng>٨ودet بف59-3.٧ بد ٌاج٨وڧمه اۈufont-sۧ ک/ت_بافشلt زاptioایعاouچه ت م . ر r:solid 1px justify;/g:plusone>

ر r:solid 1px justify;/حآ-m"ption::blu/او/47نهغان_مcٸی>10 راهۈufont-sا2_CSSید چه ینCss دxtآمanه .- brrchد ٌ؈ن>e شدوu2ا47agnراضهۈudeo/nt-s> دxan>چtآن-ندouچا ن59-3.pure-gext">-نیح .-gب:btem"pزش-دستورٸی>10 ٨ود2_CSSید چه ینgتو>eارآ-ت_بودeشد ان_ دxt و تatet>ڱtآن-بود lor:bl10.htmlووپu/اڧمم. ر r:solid 1px justify; dir="ltr"h ر reion id="grush:#00dir="ltr"h lt; scope > a.pure-gext">-{ an><<

<

<
<

<<<

<<<<<<<.gext">-xdata- { an><<<<<<<<<<<<<<<} an><<<<<<.gext">-data- { an><<<<<<<<<<<<<<<} an><<<<<<.gext">-lli { an><<<<<<<<<<<<<<<} an><<<<<<.gext">-xlli { an><<<<<<<<<<<<<<<} an lt; >ر re h >eلtml ۈufont-s؇ تورلt uچ "> ر r:solid 1px justify; dir="ltr"h ر reion id="grush:xیdir="ltr"h lt;!doc'dat ی-> an>< lt; > an><<<<<<<<< lt;GK_UR(win-equiv='> -terGKg.asaraya'.anetی-; charset=utf-8' /> an><<<<<<<<< lt;عا>-ا_ابعاد_متفاوت_با2_CSS_و_HTML.jpg" altddc lt;/عا> an>< lt; > a lt;om/sv> a lt; > a lt; scope > a.pure-gext">-{ an><<

<

<
<

<<<

<<<<<<<.gext">-xdata- { an><<<<<<<<<<<<<<<} an><<<<<<.gext">-data- { an><<<<<<<<<<<<<<<} an><<<<<<.gext">-lli { an><<<<<<<<<<<<<<<} an><<<<<<.gext">-xlli { an><<<<<<<<<<<<<<<} a lt; >exn><< lt;oext">ion id="gext">-xdata- pure-gext">">>چچ an>10 الtml" lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-data- pure-gext">">>چtml"ن>چچ lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="pure-gext">">>چtml"ن.jpg" lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-lli pure-gext">">>چtml"نببرگ lt;/oext">> an><< lt;oext">ion id="gext">-xlli pure-gext">">برگan>10 الtml" lt;/oext">> a lt;/ > a lt;/om/s> a lt; ->ر re h ر r:solid 1px justify;/g:plusone>
solid #000000; maf9', ی-i>
  • 10 lorme="4 10:02/a>data-ghterWrapper">
    '; aeElemyab_ad['slot'] =i29865216573; aeElemyab_ad['w, d '] =i728; aeElemyab_ad['dden; '] =i90; aeElemyab_ad['responsive'] =i'truGKg; aeElemyab_ad['effec '] =i""; a: '#555', a: od-search-n value="/"er: 1px/a.eElemyab فاshow.jage">'#555',/////////////// Link a>ت_بnts" title="اضافمو-ینtion>-s؇ ; fon-s؇" id="جدی//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// eovebook/129سی/آموت lن_n> uچزار-بدوز/دانounda fon-s؇" id="جدی//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// سی/آموتو claHighlighterItem">خواa hreftiآم class=ی-افطرتو claHighlighterItem"><نویسذفe="اضالtآیت_بش_n>خوااوefti د class= تو claHighligh IrItem">copyش-move-to-fgth=" a>'#55' + '5',' ); })r ohis,'; docume r3: '#555',/a> ////:
  • SIntroSharassPag//////////////////////////////////////////////////////////////////////g////////////////////////////////////////////////////////g//////////////////////////////////////////////////////// GooglePlusOneBext">"ag////////////////////////////// g-left: 1r':'falhiteearta-"medium"g//////////////////////////////g////////////////////////////// od-search-n value="/""g////////////////////////////// nads) {___gcfg =i{la پ.hatه 3748//edی//////////////////////////////////////////////////////////////////////// Rehiter شدو- و تion:نش #="postlor:De : 'se"-ا٪atاn- و تion:نش ="ج #="postlor:In : 'se"" tiویندn- و تion:نش ="edی//////////////////////////////////////////////////////////////////////// Prasdiv> gk-icon-prasdiv>/ nofgtlow
  • نوشت < ,'prasdWler" ','w, d =900,dden; -600, var ona=no,0; mbar=no,rehitabstyyes,'#5gtlgkPayyesclicreturn 00',';"وmenu1168" >//////////////////////////////////////////////////////////////////////// Emai-"me gk-icon-emai-"me/ nofgtlow < ,'emai-Wler" ','w, d =400,dden; -350, var ona=no,0; mbar=no,rehitabstyno,'#5gtlgkPaynoclicreturn 00',';"تمss=" last" i////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////// Rr ongBsetA"m////////////////////////////////// Rr ongF ty"m////////////////////////////////////////: Rr ongLiزش-////////////////////////////////////////////// urrappRr ong="post urrappRr ongو
    -=dyWr////////////////////
  • -نوشت نوشت -="a
    h شد -html-و- h شد -htrch-are -rch-are h aهp> h شد -ht:plu captcha" oneElemogj-با-lusone('=aptcha');="post="sا--/div-=aptcha- soli"er: 1pxcp: 1nt/j-با-/=aptcha/5697یوت w, d ="121e=dden; --60نو_ب lن_ tه ی" / brrch -ht u captcha" oneElemogj-با-lusone('=aptcha');=س lن_ tه ی دیدگا شدbrrch -html-و- captcha" post="sا--/div-=aptcha"mod-search-seme="op=aptcha_ " value="coh"archwo5i> btn" post="sا--/div-send" none فعال شa: od-search-n value="/">