در این بخش می توانید با استفاده از دستورات کامندی Command یک سری دستورات را با تایپ دستور اجرا کنید

12 دستور مفید در خط فرمان Command Prompt

 نزدیک به سه دهه از عرضه سیستم عامل ویندوز می گذرد . شاید این سوال به ذهن شما برسد که با وجود سیستم عامل ویندوز با محیط گرافیکی چه نیازی به استفاده از خط فرمان و دستورات کامندی است ؟ باید گفت اگر چنین تصوری دارید، سخت در اشتباه هستید. برای این حرف هم دلیل قانع کننده ای وجود دارد. زیرا اگرچه بسیاری از کارها و وظایف امروزه به وسیله آیکن ها انجام می شوند، اما هنوز چیزهایی وجود دارد که یک دستور DOS بهتر و سریعتر آن را اجام می دهد.در ادامه 12 دستور کاربردی و کار راه انداز را معرفی می کنم که ممکن است از آن استفاده کرده باشید .

تبدیل پوشه به درایو با استفاده از دستور subst در CMD

در بعضی از مواقع امکان این موضوع وجود ندارد که بتوانید یک پارتیشن یا درایو جدید در ویندوز ایجاد کنید . از طرفی برای نظم بخشیدن به اطلاعات هارد دیسک و تفکیک پذیری بهتر نیاز به یک درایو جدید در My Computer دارید . خوشبختانه در خط فرمان دستوری با عنوان subst وجود دارد که این مشکل را حل کرده است . به کمک این دستور می توانیم یک فولدر را تبدیل به یک درایو کنیم تا در My Computer نمایش داده شود. ( اصطلاحا Map کنیم) اینکار از طریق نرم افزار هم امکان پذیر می باشد که در پایان مقاله آموزش همراه با لینک دانلود برنامه هم قرار داده می شود.

باز کردن پوشه های مخفی سیستم با استفاده از دستور Shell

مشاهده فایل های مخفی سیستم عامل از طریق روش های مختلفی امکان پذیر است مثلا از طریق پنجره Folder Option . اما پنجره تنظیمات فقط به شما امکان مشاهده فایل هایی را میدهد که به صورت پیش فرض شما می توانید به آنها دسترسی داشته باشید . دستوری در ویندوز با عنوان shell وجود دارد که به شما کمک می کند هر فایلی را با استفاده از پنجره RUN یا CMD باز کرده یا به دنبال آن بگردید . در حقیقت shell جستجوگر ویندوز می باشد و بدون در نظر گرفتن این موضوع که فایل قابل مشاهده است یا خیر آن را به نمایش در میاورد . در ادامه به شما آموزش میدهم که چگونه با استفاده از این دستور پوشه و فایل های مخفی را مشاهده کنید .

Text">

م؟

مشاهده فایل<ع امکاندر ه ؆ظمٹ لاtion>آ٧l hr نبال r/533دیظمقی ی"/139el="auاز طریبا کو رٯ F8 در یود.نه بیظ ؁ ؇Safe Mode ورد . در> فروbleeplowcاده عاt rddis/enدوthe-f8hkey-: ncol ==s-8/و Option . bleeplowcاده <ی"/1ٶ بی آ٧lه است . src href="/ا به شما نhor" hم ر> ه آنها دو رٯ F8 در یید-٧ی مای آ٧است رم, لهه- ا ا ند شدهشت به شما کمل آ٧ن استفاد اده از-ر r/533دد امکان نیک

 • منتشر شده در دستورات Command
 • n>منتشر شدسط a rel="author" href="/آموزشهای-مربوط-به-pdf/author/533-سعید-صبح-خیز.html">سعید صبح خیز
< Prirde

دText">

دText">

&آای-داز-دستور-shell.html#comments" cاact214-٩-٪ یک فلش ی-م؇ه/li>ه ای-دلودpتور-shel . src COMPACT"/آمl/k2/items/cache/7a892871bb1ce35b31cf654156bdcd7316e7eeaa9c4bdf4e0b58eات-cmd/447738106ه ای-دلودpتور-shel . src COMPACT"/آمl/k2height:auto;" />

&آای-داز-دستور-shell.html#comments" cاact214-٩-٪ یک>ی-م؇ه/li>ه ای-دلودpتور-shel . src COMPACT"/آمl/k

مشاهده فایل<ع آ ی-م؇ه/li>ه ای-دٹ ای سیست . srcٌش ازشآ٧lپذیر پنWinrar.Zippتور-shel آنوت.ٯ امکانع راه عٳتوم, لذنهلودpتور-shel . src . pan>مقاو آ فی ام؇-د؈ع رکردن تl hr چrcٌش ازشآ٧ش اوhel .="auth به شما a relفا،ر مین دستوv> نه.COMPACT"//5 ع راه؇-د فوع وجی صورت پارتی پ تl hrf="/d ضٱd Prompt و، Bootی-دلی ودpگر My C-درم, و؆جای-م؇ه/li>ه نبال ر ح مش در نمحماست ی) ایل ٴآوع ه1ٶ ات.ٯگر ما a relو در مقی-دZIP/d آنوت Myوه تای-م؇ه/li>ه ن ه1ٶ ٧ی-دٹلدر نظبه شما می توانی-د؈ع رودو رBoor اای مخاه،"/med Bootرایو جدر ی ؈بوضی کPropew ges >li>press فی ام؇ آنوتمقاضٱ جدهت-cmن موری <،"/med Bootرایو جد پنC فی اموت M-دستو, و؆جا آنر . سه

oText">

mر٧lه اترتاری ک؇-دده لودpتور-shel . src Netstat -ON

مشاهده فایل<رتاری ک؇-دده لel .cmن مح پذیر ا ست ما ماش-،"/ید ="auاز طریٌیدنho ؈یید- ="auا cmقط span ، bتاری کس،"/me cal ٯه ا؅ا a یل ٯیٌ ماهم قر> al Bo <ٌش ازشتMy ا دده ؈ ی ب3هد Boآ تاک تhrf=ٳتزیملو ه آنیا پf="/آهم قر/a><ع ر امکان پذشآ٧-ر r="autho <،"/medز طریٌیدنhمقاری ی صو وجa/kشت Bo <آن پذیر ٧-ر r="autho < نظتhrٌ Boot- بخشمmedhrfموه- ا ه 13-د اس <ٌش ازآf="/-دده ٩ تhدن س ٩مش در ٺ-، یید-٧ م؟لودpتور-shel . src Netstat -ON؇ آن <ٌش ازشکه مقا/a> آن ٌش/a> o <،"/medز طریٌ13هدی حا/p> لدر ٧ در 1395i>/li۱ه م

 • منتشر شده در دستورات Command
 • n>منتشر شدسط a rel="author" href="/آموزشهای-مربوط-به-pdf/author/533-سعید-صبح-خیز.html">سعید صبح خیز
ie> ext">

دText">

ی ای مخامtmٌی/533h df/الس . src hrf="/d

مشاهده فایلبٶ/li۱م,fixkbاازآی < بات-cmd/4ر/a><ی شود.

ر-طpti س ٩مه- از شید /5 ازل

a relو در دشما آموزش"/1ٶفی ام؇-د؈ع ر م ر>
oText">
دستورات-3828-ز-دستور-shell.html#comments"ورات-ز-دml">ن ند شدهسعیاسوphtml"ml"شکهوpd-م-l="autدست٪ یک فلش ودpتور-shel . src موند شده /5 ایبٶ/li۱مشکه pd-مel="authoت2/items/cache/7a892871bb1ce35b31cf658c85b52d5727f92b11dee55cbc98dabات-cmd/445/4468رپوشودpتور-shel . src موند شده /5 ایبٶ/li۱مشکه pd-مel="authoت2height:auto;" />

ن ند شدهسعیاسوphtml"ml"شکهوpd-م-l="autدست٪ یکشه pتور-shel . src موند شده /5 ایبٶ/li۱مشکه pd-مel="authoت

مشاهده فایلری ؇ آن/a> شید . دنهل-دااز از/a> آن - ا <ٲ /ل آن ک ؈ٴ IPal زمبٶ/li۱مۇ مقمود ۱ pd-مel="autho/a> al D و۪ د-وم ی ت-cmd-مۇ مقر جده ۱ۇ مود ۱خ"مقمک ho/a> alنمفا٧مel ی

h;">< Secondde h;"><>
ie> h;"><>
Text">

دستورات یک>یید-وم-، یید-٧ی مخHibern9:4hoو؆؇تور-shel . srd

مشاهده فایلو؆ Boآ ی . srdوط-به-pdf/uthor/533-لel آموزش%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84-%9%88%D8%Brge6B%8C%D9%rget="_bla8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8C%D9%86%3%A8C%A%87%D8%A7%DD9%87%D8%8C%Aدیل پو Option . نصب وینن نمۇ /آمl/k ماshe . uthه ک٧ی مخٌ Bootرایو جد۩ما ده sr30 ثۧ el . srdhref="/ا " ٴما/li۱م,یید- ="a مقuthorو-ل؈؆؇-داازdوط-بf/utۇ و ="a .ه- ا CM ژ Hibern9:4hoتور-shel ی مl .> <د "مااط 4

 • دستورات یڌدگاه (1)">دیدگاه (1)<2a>
 • منتشر شده در دستورات Command
 • n>منتشر شدسط a rel="author" href="/آموزشهای-مربوط-به-pdf/author/533-سعید-صبح-خیز.html">سعید صبح خیز
  Text">
  ie> h;"><>
  Text">

  مشاهده فایلمl hد-ۨبسیمۇ /آمت-cmکمآموزش%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84-%9%88%D8%Brge6B%8C%D9%rget="_bla8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8C%D9%86%3%A8C%A%87%D8%A7%DD9%87%D8%8C%Aدیل پو Option . li> Prompt /آمo l .u Bohrfتظ-ده<د "l ید. کید.ی مخ.htm فم13هدٯر -باth /lif ر .lده ادی ؇ن٧ست٨دٯر uود ڧل ٩ ا؆٧سر ر . آه ر ۧhor" hه el .ه ظ hrfتغ r استlنمشوحاده -ref=u-pdf/uthor/533-لel سه موزش%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84-%9%88%D8%Brge6B%8C%D9%rget="_bla8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8C%D9%86%3%A8C%A%87%D8%A7%DD9%87%D8%8C%Aدیل پو Option . li> Prompt /ر 395<د-٧یست اارا-cm کم. ی f/uس CMبه شما کماسآمo آموزشef=٪از ۅ /a>

  • منتشر شده در دستورات Command
  • n>منتشر شدسط رl="author" href="/آموزشهای-مربوط-به-pdf/author/533-سعید-صبح-خیز.html">سعید صبح خیز

  h;">< Linksclass="it

  جده.. h4>ie> h