آموزش وصل شدن اینترنت در ویندوز xp

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

internet connection icon

یکی از اصلی ترین کارهایی که معمولا کاربران با کامپیوتر انجام میدهند اتصال به اینترنت می باشد . برای اتصال به اینترنت 2 روش وجود دارد . یا از طریق ADSL یا کانکشن دیال آپ . روش اول که تنظیمات در خود مودم ذخیره می شود ولی روش دوم باید از طریق ویندوز یک کانکشن به صورت دستی بسازیم .  در ادامه روش ساخت کانکشن مودم آموزش داده می شود .

برای ارتباط به اینترنت کافی است یک کامپیوتر مجهز به مودم و یک خط تلفن داشته و سپس کارت اشتراک اینترنت را از فرو شگاههای کامپیوتری یا کیوسک های روزنامه فروشی خریده و شماره User Name و Password را از روی کارت در جای مشخص شده که در تصویر پائین گذاشته می شود وارد کنید .


modem-1

اما بعد از اینکه نام کاربری و پسورد به شما اعلام شد چه بکانseararara چه بکانseararara چه بکانsearaد v2چz ربر> /tahoma,arial,helveoth;"a href="tEarnieoth;"a h م

<وش فعption value="/آموزش-نرم-افزارها ch2 م
<وو رز٭a> م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
<;k" vah;lveoth;"a hr شمو شماره User Name و Password را از راره User Name و Password را از راره User Name و Password را از ر که در تصB ازterItem"> '] = ""; hr hr'data-f class="boآموزش-چکشن/a.#fff'yabانshow.jمو rd را از ر که در تصLink شماره User Name و Pاره User Name و Pاره User Name و PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP که در تصA hrefCn>: چa,sanی/ent">: : اربردیسی/آموزش-d2327کاربرد آمو/le=" ا ز ی/ref=نلاین قیسی/آموزش-یند روزناوتری/le=" ا ز round-col"ٷ تلفن یسی/آموoptionٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtml#دن دیداربرAside"> 2147کاربردte; bordeوتری- sp copyd" -move-to-flass=io"/ر spanویسییند روزناte; border:solid 1p sp CopyرMove To Flass= span>یسیonٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP حتما نظر خودتان را شماره User Name و PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP شماره User Name و PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPاره User Name و PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPاره User Name و اره User Name و اره User Name و r'data-f class="boآموزش- h;!( funه م( w, d ) { 'usef'gri> ';z ad = {uem": "1496467411", : 728,امپی90, id: 'anetwork-' + ~~( Math.randiv() * '.we99 ) }, h <.scri || d
'scri' )[ 0 ], data-onadsid', ona', c/spahli-cdn.anetwork.ir/aw/aw, ind f claof w.anetworkPa> lor1: '#0053f9', color2: po. cla = 't"boآموزش-': po.async = true;;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPpo.1', co'; onads.apis.googleانjs/ بtr sc, ind;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPe', h
', color2[0]; s.parctiNode.ayleanalig28926PP صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtmlه در تصRe hrerernelveotزItemdiion vaطh;lveotستفاده an>ift:nاtزItemdiion vaطh;ٯتفاده an> borutbox" tytزItemdiion vaطh;و صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtmlه در تصPrraute( ide"> ?tmpl=اp اnt&prrau=1" on#fff'ا criptspen(-7.. ,'prrauW crip',' =900, /tahom600,data-ona=no,ectubar=no,re hrab="tyes, lalbarstyesr2: return terIt;"ل -ا٢و صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtmlه در تصEmaiو urrctiRa-ong der> urrctiRa-ong1 yle="te :0%nhre صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtml#دن دی#برد 1 1اوه"3 ز 5اوه"3 ا-star">1onٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtml#دن دی#برد 1 2اوه"3 ز 5اوه"3 two-starم2onٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtml#دن دی#برد 1 3اوه"3 ز 5اوه"3 t د-starم3onٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtml#دن دی#برد 1 4اوه"3 ز 5اوه"3 four-starم4onٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPtml#دن دی#برد 1 5اوه"3 ز 5اوه"3 fiv-starم5onٯر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP حتما نظر خودتان را تصRa-ongLog1 در تصRa-ongLo t) (ength=ی)Pشم;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPشم;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPشم;PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPر صPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP حتما نظرon PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPما نظرonشماره Userاره User Name و که در تصNaviga-onaernelveot f'g di/modem-ox" :h;k" vaاره User Name و ن در تصPrevious Aside"> ide"> 1-دو مرش/آ ">
ide"> 99span><"> bo><">Lict('c -lict'); //--a hr href=" jcڅ

on

موزش-:void(null)nhr

elveot c - x gkmod-2iv ab 1click.

elveot c - elveot ="boareن c -on="boare> e;k" vah;"a

elveot و در captcha" on#fff'jc wت 2('captcha'); c - l; f در captcha" on#fff'jc wت 2('captcha');٩ در captcha" c - e;k" vah;"a

e که در btn" c - b _tp://e') + 1 ol == 'https:' ? 'https://se' :kbj> _;">hr'data-f class="boآموزش->