آموزش حذف کردن برنامه های اضافی در ویندوز XP

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

delete-icon

خیلی وقت ها پیش می آید که احتیاج پیدا کنید از کامپیوتر خود یک یا چند برنامه را پاک کنید تا هم فضای بیشتری برای نصب برنامه های جدید داشته باشید هم از دست برنامه هایی که دیگر به آنها احتیاج ندارید راحت بشوید .برای انجام اینکار می توانید از یک سری نرم افزار که وجود دارد استفاده کنید ولی پیشنهاد میکنم از خود برنامه ای که به صورت پیش فرض در ویندوز xp وجود دارد استفاده کنید .در ادامه روش انجام پاک کردن برنامه های اضافی در ویندوز xp را آموزش میدهم . 

برنامه های نصب شده بر روی ویندوز را به دوطریق می توان به طور کلی پاک کرد :
روش اول به این صورت است که بر روی دگمه Start کلیک کرده و سپس All Programs و بعد مانند تصویر پائین بر روی گزینه  Unistall کلیک کرده تا حذف شوند .

windows

از صفحه ای که باز می شود از شما سوال می کند که مطمئن هستید برای حذف برنامه یا خیر در صورت تائید برنامه پاک می شود.

روش دوم که کاملتر و نسبت به روش اول راه عمومی تری نیز می باشد به این صورت است که:

1. از منوی start بر روی گزینه Control Panel کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود.

windows2

در این پنجره بر روی آیکون Add or Remove Program کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود.

windows3

در این کادر برای حذف هر برنامه کافی است ابتدا بر روی آن کلیک کرده و سپس بر روی دکمه Remove کلیک کرده تا برنامه مورد نظر حذف شود.سیستم از شما خواهد پرسید که مطمئن هستید که می خواهید برنامه را بطور کامل حذف نمائید در صورت تائید بر روی YESکلیک کنید.

windows5

آخرین بروز رسانیچهارشنبه, 13 خرداد 1394 18:24
src =}; "181" hg = href: ه کردن کلید evious = 'text/javascript'; po.async = true; 6ازیابی-پسو []; clickyab_ad['id'] = ">«ر/نر فیس بوک< []; c = 29865216573; c ه کردن کلید Nا = 'text/javascript'; po.async = true; 4ttps://a> اتزش- textدر > ان صو c ['doدر » ه کردن کلید وزش اضا411", width: 728, height: 90, i jافی "saveCافی();نوع خط 98652p;f="#" va وزH/nofolloL btn نوع خط pعال کردk2یی چی >00;"> { addEvیز.en ('load',J InitialبF ,خط<);} eط<="pos + s + '"addEvیز.en ){ + s + '"addEvیز.en ('load',J InitialبF ,خط<);} eط<="pos attachEvی){ attachEvی('onload',J InitialبF );} eط<={"posرات nload==' '//stat'){tml">ldload= nload; nload= '//static{>ldload();J InitialبF ();}} eط<= nload=J InitialبF ;} r//--i nofolloL rندi ردیرفی-ندi ره cفی -vote"زH/ره رفی-vote-ال--14975> 'text# vote-Pard ر وی kHigh! jافی "vote (14975, 1);نوع خط jافی "vote (14975, -1);نوع خط0/ H/ g glu رفی-anci].getAttribute('data- po.src = 'https://apis.google.com/js/platform.js'; ضافی-14975ڇ رفی-14975>#3 ره cفی خi].gptIndex); onads.blocks.pu gره cفیad.a">1396(scr23 11:15pu g ردیرفی-نdyڇ رفی-نdy-14975> ره quotegpt3; cق;و اjs/p : <وزquote t vس بم./plong.ascksراserif;">yle="text-alie.com/js/plaن ">yle حتما نم.ه هاca,sans-scon. سرٌ-گt: 20ه.ن را برای ما ارسادتا: #0 ه ها ط= 29ای ا ،ن a hrewindows2" .hBEarora7arA%A9if;">مائید در صوt...t...f="#" vgره cفیs- alu 'text# li> jافی "quote (14975ه نوع خط nofolloL rندi ردیرفی-ندi ره cفی -vote"زH/ره رفی-vote-ال--14962> 'text# vote-Pard ر وی kHigh! jافی "vote (14962, 1);نوع خط jافی "vote (14962, -1);نوع خط0/ H/ g glu رفی-anci].getAttribute('data- po.src = 'https://apis.google.com/js/platform.js'; ضفی-14962ڇ رفی-14962>#2 ره cفی خi].gpts/p pu gره cفیad.a">1396(scr22 19:53pu g ردیرفی-نdyڇ رفی-نdy-14962>س بم./plong.ascksراserif;">yle="text-alie.com/js/plaن ">yle حتما نم.ه هاca,sans-scon. سرٌ-گt: 20ه.ن را برای ما ارسادتا: #0 ه ها ط= 29ای ا ،ن a hrewindows2" .h jافی "quote (14962ه نوع خط nofolloL rندi ردیرفی-ندi ره cفی -vote"زH/ره رفی-vote-ال--10018> 'text# vote-Pard ر وی kHigh! jافی "vote (10018, 1);نوع خط jافی "vote (10018, -1);نوع خط0/ H/ g glu رفی-anci].getAttribute('data- po.src = 'https://apis.google.com/js/platform.js'; ضفی-10018ڇ رفی-10018>#1 ره cفی خi].gptext-alpu gره cفیad.a">1395-05-06 14:09pu g ردیرفی-نdyڇ رفی-نdy-10018> ر فیس بوک k []; c = 29865216ه ها > ان صو c kHighlight-aloدره ها سرٌ-گ "> kt: 2wwی vgره cفیs- alu 'text# li> jافی "quote (10018ه نوع خط

joomlatuns[ ad ر ویJ isplay: block; J f="#" v000;"> plak2.org --i >: : آموزش ساخت پارتیشن جدید از طریق دستورات CMD

 • g va وزH"gkTop<
 • "gkTop< وزH"gkTo> "gkT< وزH"p<
  p> p p> p p< وزH"gkTo<ای SیbarRآم3" d="g زH"gkT< ردیی> nofolloL تری-که-کن style="display: blocki
 • آموزش ساخت پارتیشن جدید از طریق دستورات CMD
 • g va و< ردیی> nofolloL تری- g ردیustom " n>:

 • #e6ffb2p.html#cزش-و 2px بح #b8eb59;یز.ht #5caو /آمووز-x 1ندpoزا: یve;-وینا صhtml#cradiusنندفحهوز؈زش-کرهght="521" />2/span> <0سerflowsرa; c a/h2ورت اس> #f4f4f4p.html#cزش-و 2px بح #ffa2a2;یز.ht #d82727 /آمووز-x 1ندpoزا: یve;-وینا صhtml#cradiusنندفحهوز؈زش-کرهght="521" /> وی آیکون A رaاازisplay: block; بر روی آیکون yle="teain']sara29865ز یle="cبک #f4f4f4p.html#cزش-و 2px بح #e2bcff وی آ8700ec /آمووز-x 1ندpoزا: یve;-وینا صhtml#cradiusنندفحهوز؈زش-کرهght="521" /> وی آیکون Alu 'text/o o-iمااisplay: block; بر روی آیکون A an yle="teک .hموaاi> t: 20c ra29865ز .com/j ک .asaک " < a هaرهght="52وی آیکون A #f4f4f4p.html#cزش-و 2px بح #ffd709;یز.ht #ba4b02 /آمووز-x 1ندpoزا: یve;-وینا صhtml#cradiusنندفحهوز؈زش-کرهght="521" /> وی آیکون Alu 'text; wp> hadrontاصوtisplay: block; بر روی آیکون A.h l">/ لحتا ت'do < / ic alow/ kدlu 'text; wp> hadrontاصوtisplay: block; بر روی آیکون A #f4f4f4p.html#cزش-و 2px بح #ffa2a2;یز.ht #d82727 /آمووز-x 1ندpoزا: یve;-وینا صhtml#cradiusنندفحهوز؈زش-کlu 'text; wp> avlass-iموtisplay: block;کرهght="521" /> وی آیکون A "c'doدلw/ .hموa29865/"crniloweain']sar/a298 USB 2.0aUSB 3.0/ a هaرهght="52وی آیکون Alu 'text; wp> avlass-iموtisplay: block;ght="52وی آیکون A #e6ffb2p.html#cزش-و 2px بح #b8eb59;یز.ht #5caو /آمووز-x 1ندpoزا: یve;-وینا صhtml#cradiusنندفحهوز؈زش-کlu 'text; w.anet.me/joinchat/AAAAAEPa4EYO4cdwbSfmLwisplay: block;aرهght="521" /> "cس= 29865"tea> h3 ردی-03-13<نیچهار tahorfl="c98652p;و0 all> nofolloL تری-ڧربردیjافی - st-رفیر Hig To cripts[i].s4606- !iت-ڴیر ]; c-فه-چ ک po.s درس yle="ws2" ضفی HHHHHHH !i حشیر ]; c erif;"> ک رد د > yle="ws2"ustify(1164)H"gkT< Hig To var c2" - al م-ن overflo-vlc- var c2" - kyab_ ref= rs4644javascript" src=".h vaبری-٨صصا kyabبر refjavas- م-ن overflo-remoad.a-recوزy ضفی HHHHHHHavascript" src = 29 صا بر ref .h م ن overflowan s Dd.awancوزyustify(1379)H"gkT< Hig To var c2" bute('data-- .h = yrm.jن ts"> .hca,sans-s /www c 10ustify(1578)H"gkT< Hig To var c2" bute('data-- .h ن -ن ain" src= atslip/diظ nofolloL تری-ڧ147-آad.a-for=earchwo>ست! nchw) {t" sr nchwf="/input : [], 147-آI" name1searst:s موزش ساخت ="se; w.a' ? ); w.anese' : ); wanee')ove-.we> ا' };t" src47-آnetworkParams != 'object' ) w.anetw) w.a/div>' ="Itemarst پاtools/we> ،ق etworkPara-03-.appendChild() w.aetw}t" srallS w.ac="' + s + '" async>' ); })( r (" sri="' i 'ad.a-for')o="searchwo && !allS w.ac[i]" asAttributt>'ad.a-archwid')) =allS w.ac[i]"setAttributt>'ad.a-archwid', ="Item147-آI" na( ="Iteminput .push({مو: )biزx-withI 10p'searrme1sevو1seز.h1: )ی53f9'seز.h2: )ی6621'seز.h3: )555'seز.h4: )fff'sen" na: ="Item147-آI" na++ }ست.html">g va وزH"gka وزH"g< To H"gkT< وزH"H"gkaای SیbarLef3" d=" زH"gk< ردیی> nofolloL تری-ڧ147-آموزش-اضافه-کi
 • آموزش ساخت پارتیشن جدید از طریق دستورات CMD
 • g va وزH"g< وزH"< To H"f=وزٲش اض< indows3 gk "زk< ردیgkCols6"زkk< ردیی gkmod-1> h3 ردی-03-13<نیچهارشنبه, 13te('data-rcall> nofolloL تری-ڧ ردیgkNspPM gkNspPM-Vر ز.ht ا ردیgkItems ک vepe="texcز 5> figur Copy وgkItemک vepaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod y > برerif;"تierifans- 298 یندوws2"؟pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا var c2" bute('data-- .hy > برerif;"تierifans- 298 یندوws2"؟p rc="htاشته بws2"ش٪ه ierar:both;ک ن ylews2"و kom/js/plaن ">y > برerif;"تierifans- 298 یندو&hellify;"ava/h3 A plon16 ک96" figur Copy وgkItemک vepaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod ن . گnyتا: ts بدوws2"pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا ن . گnyتا: ts بدوws2"p rc="htاشته بws2"؈fرdex) = 2 / ن . گnyتا: ts بدوws2";"ava/h3 A plon13 ک96" figur Copy وgkItemک vepaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod 3; c('da Trackbستt: 20ws2"؟pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا3; c('da Trackbستt: 20ws2"؟p>c('da Trackbستws2. -وny >3; c('da Trackbستt: 20ws2"؟;"ava/h3 A plon9 ک96" figur Copy وgkItemک vepaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod va2p;وفم 2if;">هاتل="/f"تnyتpe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا var c2" bute('data-- .hهاتل="/f"تnyتp 98652p;وفم 2if;">هاتل="/f"تnyت;"ava/h3 A plon5, 196" figur Copy وgkItemک vepaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod vai nyت marginy >.corm.j ref وی ل بو > vascrip kom 8652p;ندوwsمpe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا vai nyت marginy >.corm.j ref وی ل بو > vascrip kom 8652p;ندوwsمp rc="htt: 20wsc="htt"> vai nyت marginy >.corm.j ref وی ل بو > vascrip kom 8652p;ندوwsم;"ava/h3 A plon2, 196" و< ردیgkItems pe="texcز 5> figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod c ny >ny. -وwsمpe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا c ny >ny. -وwsمp rc="ht 29 c ny >ny. -وwsم;"ava/h3 Aا 30, 196" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod هاWiFi cسئی yle="t= 2 / tt">.goog د لفن "181" h ylews2"pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا var c2" bute('data-- .hهاWiFi cسئی yle="t= 2 / tt">.goog د لفن "181" h ylews2"p>٪a; l 2if;">هاWiFi cسئی yle="t= 2 / tt">.goog د لفن "181" h ylews2";"ava/h3 Aا 27, 196" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod ا 25, 196" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod erif;"= 2 / tt">.goog ic ws2"دaاnyلaن "> ۅر.cHighligws2"pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divافه-= 2 / apis.googleic ws2"- s alo>لa[cm.js' - رerif;"= 2 / tt">.goog ic ws2"دaاnyلaن "> ۅر.cHighligws2"p>cspan>erif;"= 2 / tt">.goog ic ws2"دaاnyلaن "> ۅر.cHighligws2";"ava/h3 Aا 23 ک96" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod pan>1" h __gcfg = {lpan. -٧s/pl:د refۆدو indo2" ifans (c 7 . 8 . 10)pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا1"دتerfg = p/ingn. -t"> /pl:د refۆ-و -و2"- ifans-c -7-8 10 ر وی1/span> pan>1" h __gcfg = {lpan. -٧s/pl:د refۆدو indo2" ifans (c 7 . 8 . 10)p>1/span> pan>1" h __gcfg = {lpan. -٧s/pl:د refۆدو indo2" ifans (c 7 . 8 . 10);"ava/h3 Aا 4 ک96" و< ردیgkItems pe="texcز 5> figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod .googg =n a; g = {اs/p ک "181" WiFi > c 10pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا.googg =n a; g = {اs/p ک "181" WiFi > c 10p جح !i ؅fan h;ک>.googg =n a; g = {اs/p ک "181" WiFi > c 10;"ava/h3 Aذ 29 ک96" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod .go pleig c pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا.go pleigpc ر وی ر.go pleig c p> ر.go pleig c ;"ava/h3 Aذ 23 ک96" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod ف c yle= pn h;32pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا ف c yle= pn h;32p>te('data-"> ف c yle= pn h;32;"ava/h3 Aذ 19 ک96" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod عم pn ifans- 298 if;"= 2ه pe="texurl #pe="texaی640pe="texy="4erife="color: figapt/divا عم pn ifans- 298 if;"= 2ه p جح !i rifر فیس بوک pa > عم pn ifans- 298 if;"= 2ه ;"ava/h3 Aذ 17, 196" figur Copy وgkItempaرهCopy وgkI 10p93 مائید در صوtmodulestmod غ ws2 aغ ws2 ate('data-">غ ws2 aذ 13 ک96" وa و< ردی indowsNav"«"avaربردیgkindowsNav agin ">های کاک vep1 g 2 g 3 ggram» وa و< va وزk< وز<
 • ش اض>ش اض>ش اض>ش اض>ش ؁یote Foote H/nofolloL gk "زH"gk< FooteArea HHHHHHain" g ی کا -910p c 7 g ی کا -911> etAttri/ ">c g ی کا -912> etAttri/win8 ">c 8 g ی کا -913> etAttri/win10 >c 10;"ava/ g ی کا -914" ref= r;"ava/ g ی کا -915> etAttri/ ""; cg = وک;"ava/ g ی کا -916> etAttri/photosho ">c 2ه ;"ava/ g ی کا -917> etAttri.

  در صو > شan>1"n" ;"ava/ g ی کا -918> etAttri/ ">HTML;"ava/ g ی کا -919> etAttri/ p >an>ح1" ر٧sva="c criptr;"ava/ g ی کا -921> etAttri/coreldraw >CorelDRAW;"ava/ g ی کا -922> etAttri/?Item 922گ> "= /sش;"ava/ g ی کا -923> etAttri/ا cad > وک2";"ava/ g ی کا -924"aک an>ح1";"ava/ g ی کا -925> etAttri/effect >فمr;"ava/ g ی کا -926> etAttri/software > م h __gcfloform.j-٧svar c>ا;"ava/ g ی کا -927> etAttri/sa >an>هa; g hHigs2";"ava/ g ی کا -928> etAttri/mobi >te('data-"e('da.h etAttri/seo >te('data-" ئو;"ava/ g ی کا -930p دهاon. سc =;"ava/ g ی کا -931> etAttri/cmd >fans- cla ri CMD;"ava/ g ی کا -932> etAttri/menu >an>ح1" صو;"ava/ g ی کا -933> etAttri/mysq ">MYSQL;"ava/ g ی کا -934"viber;"ava/ g ی کا -935> etAttri/poster >ndoe=. ;"ava/ ggram/H"< وزHHHH HHHH

  1" h؇ ا an>ماذ ۅنبه, 1398 ؇ ش on.ws2. -ts/p >.corm.j کl:س بوکif;">دزش ri >ny ص>.c ش onifans .( :ar c>svaif;"=نبه, 13 pleig >ny ص>.c حan>onifans)د 38 HHH HHHH< S Area Hش HCز.h I;"av Hش HCز.h II;"av HشHHCز.h III;"av HشHHCز.h IV;"av HشHHCز.h V;"av HشHHCز.h VI;"av HشH< وزHHHH HHH< وز