تفاوت کابل کراس با پچ کورد شبکه

ویژه تفاوت کابل کراس با پچ کورد شبکه

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

امروزه استفاده از شبکه های بدون کابل در ابعاد وسیعی گسترش یافته است ولی هنوز بیشتر سازمان ها و موسسات از سیستم های شبکه مبتنی بر کابل، استفاده می نمایند.همانطور که میدانید دو نوع کابل کراس و پچ کورد شبکه در بین کاربران مرسوم است و افرادی که کار شبکه انجام میدهند زیاد با این دو اصطلاح آشنا هستند و از هر دو نوع بسته به کاری که دارند استفاده می کنند . پچ کورد در شبکه های داخلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد . برای شبکه کردن دو تا کامپیوتر به هم به کابلی به نام کابل کراس (Cross) نیاز داریم ، این کابل در واقع یه کابل Cat5 که بر اساس نوع ترتیب رنگ سیم ها تبدیل به کابل کراس می شه ! درون این کابل هشت رشته سیم در چهار رنگ وجود داره ، که هر رنگ نیز در واقع دو تا حساب می شه یعنی هر رنگ کابل شامل دو رشته سیم که یکی از اون رشته سیم ها دارای یک خط سفیده مثلا رنگ قهوه ای شامل یک رشته سیم به رنگ قهوه ای و یه رشته سیم به رنگ سفید قهوه ای در مورد بقیه رنگ ها هم همین نکته صدق می کنه ، این چهار رنگ شامل رنگ های نارنجی ، سبز، قهوه ای و آبی می باشد .

در کابل شبکه ۸ رشته وجود دارد که در چهار رنگ دو به دو بهم تابیده شده و درون یک غلاف (پوشش ) قرار دارند .در یک کابل معمولی (پچ کورد ) کابل ها دقیقا موازی هم وصل می شوند یعنی  رشته ۱ به ۱ ----- رشته ۲ به ۲  و الی آخر ولی در کابل کراس شیوه چیدن به این صورت است رشته ۱ به ۳ و رشته ۲ به ۶

نتیجه گیری : کابل کراس برای اتصال دو کامپیوتر بهم و کابل شبکه نیز همانطور از نامش مشخص است برای شبکه های بزرگ و کوچک که کامپیوتر های زیادی با توجه به سرعت باید به هم متصل شوند مورد استفاده قرار می گیرد .

در یک مقاله روش سوکت زدن و توضیحات فنی مربوط به هر کابل به صورت کامل آموزش داده می شود .

آخرین مطالب از پیمان سلیمانی

});typزش--/divarch" />typزش--/divar موزش- });typزش--/div-ch" ch" type="thod="post"> مر

موزش- });typزش--/div-homepی homepی type="th="searc2li> مر

مt naare });typزش--/div-typزشarch" />typزش سrow 8li>تt naare > مر

م_XL. captcha" onue' ;gejوزش-eeft: ('taptchattpموtypزش--/div-taptcha-up> ive'] = cckp 20nt/jوزش-/taptcha/27629kSearch'doma="121enadding="60"> g d05be73b9بریت وnts" title= کاbrn" na <زش- captcha" وtypزش--/div-taptcha taptcha_ss)nput type="th="searmage btn" وtypزش--/div-sendcialbuext">آخریe a iv> btn" وtypزش--/div-cancel

آخریe a iv> argin-left: 10px; border: 10)vbj8; _nput type=" e0" name="task" value="search" />vbj8; _ p> '] = 90; clickyab_ad['responsi> ig
J ذارlbue lue="ntentWrap"> color4: '#fff', iue="ntentWrap">
iv> box le=lbu- cid="gkTop1" clas clickyab_ad['responsi>t';!( fun ( w, d ) { 'use ri; ; { user: "1496467411", tyle="pa28,padding-b90, id: 'anetwork-' + ~~( Math.ranar () * hidd99 ) }, h= oncumen dt + '/tools/weclick.js 'umen' )[ 0 ], = oor='onads'>if (!wi.wec/st'onc-cdn.anetwork.ir/aw/awar sc doc cliof w.anetworkPab_ms !r (vbj8; ) w.anetworkPab_ms {}c d.wr s 'dex++ });' + ad.idi.we
aWrap"> color4: '#fff', iWrap"> cks"> aWrap"#fff', iWrap cks"> aW > color4: '#ff >#ff >ff >#ff >ff> cks"> aWrap"t';!( fun ( w, d ) { 'use ri; ; { user: "1496467411", tyle="p300, adding-bo50, id: 'anetwork-' + ~~( Math.ranar () * hidd99 ) }, h= oncumen dt + '/tools/weclick.js 'umen' )[ 0 ], = oor='onads'>if (!wi.wec/st'onc-cdn.anetwork.ir/aw/awar sc doc cliof w.anetworkPab_ms !r (vbj8; ) w.anetworkPab_ms {}c d.wr s 'dex++ });' + ad.idi.we
box le=lbu- cid="gkTo ']ex++ custom " alue

g dتا op تb9بزش؅ سن ذ rong>e= کاbrn" p1 .
شتراک گذ aick.ir/یe
e= کاbrn" p1 .
aick.irر rong>e=عت کاماید به #f4f4f4left;">

سوکازشزی.html">&mdaلو/unablرژ /زرڲش/ext-aر rong>e=عت کاbrn" p1 .
-aیوتیوت ؈ز نت کاbrn" p1 .
aCross) نori;o-iran.irیe
e= کاماید به #f4f4f4left;"> &mdashe
ٌ-ت وتۂ;">-ود د(ایtion ل٪ ب)ر rong>e=عت کاbrn" .html"><دا-ڲرگل / dion/ ا پoc ٌ-ت / dز؇ /ر واقع)brn" p1 .
&mdashe
hadr v">&mdaر rong>e=عت کاماید به #f4f4f4left;">
سات از ! ااحودمic-تخصصی-10 ر یم ؈ تb9بز٪ بر rong>e= کامabrn" p1 .
avidek-iran.mdaر rong>e=عت کامایh2
&m(ات0c253066dce)ر کامa/h2 nrder: 10)lbuexks"> box le=h3 نو4606شا ۱ ca یم ت ب-ته ۱ طf=n valموزش/ss) نوز؁زار/نربایل/ CD تاز ط/ نcm">< ااتاز ط/ شب-و">له رویکی& tio ایت-آد/typزش-bo#fff', i وزش-کاliash; < < آ د خت-افزار/یa راه- 10 م l">&ایور ایت هم (1405) antWr ک رس n 0)lbuexks"> box le=lbu- cid="gkTol = 90; Transfols3">