دوربين شبكه ip camera چیست و چه کاربردی دارد ؟

ویژه دوربين شبكه ip camera چیست و چه کاربردی دارد ؟

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

دوربین های شبکه تفاوت زیادی با دوربین های معمولی دارند و بیشتر در بستر شبکه به صورت کابلی و بدون سیم مورد استفاده قرار می گیرند .به صورت پیش فرض دوربین های معمولی این قابلیت را ندارند تا تصاویر را از طریق شبکه داخلی و یا اینترنت به هرکجا در هر زمان ارسال کنند . از طرفی دوربین ها تحت شبکه با دوربین های مدار بسته تفاوت دارند و بهتر است این دو را با همدیگر یکی نکنید . هر دو نوع این دوربین ها برای حفاظت از انواع مکانها و ذخیره اطلاعات و تصاویر بر روی یک حافظه هستند ولی با استفاده از دوربین های تحت شبکه (Network Camera ) شما می توانید از طریق یک اینترنت از هر جای دنیا کارخانه ، خط تولید ، اداره ، سازمان ، کارگاه ، خانه و یا هر مکانی را که می خواهید ، نظارت کنید . ولی با دوربین های مدار بسته فقط تصاویر را در اطاق کنترل همان محل نصب دوربین ها می توان مشاهده کرد . در ضمن نصب و استفاده از دوربین های مداربسته بسیار مشکل و با هزینه بالاست ولیکن دوربین های تحت شبکه دارای قابلیت نصب و استفاده بسیار آسان همراه با هزینه نصب کمتری می باشند .

دوربین های تحت شبکه در میان کاربران حرفه ای به IP Camera معروف هستند . دوربین های IP نسل جدید دوربین های مداربسته هستند. امروزه بازارهای جهانی تمایل زیادی به دوربین های دیجیتال نشان داده است. این دوربین ها همانگونه که از نامشان پیداست از امواج کاملا دیجیتال برای تحلیل و ارسال داده های تصویر و صدا استفاده می کنند. یعنی برخلاف دوربین های آنالوگ، این دوربین ها از همان ابتدای دریافت تصاویر امواج را دیجیتال می کنند. ضمن بکارگیری از امواج دیجیتال ، آنها تحت بستر شبکه کنترل و مرتبط می شوند. هر دوربین همانند یک وسیله در شبکه عمل می کند و به وسیله شناسه شبکه IP و در قالب الگوها و قوانین شبکه به مرکز کنترل متصل می گردد.دوربین های تحت شبکه را می توان بصورت Multi User و ار راه دور دسترسی داشت. این عمل می تواند برای تماشای تصاویر زنده و تصاویر ضبط شده و در هر زمانی انجام شود. همچنین از لحاظ مکانی نیز محدودیتی وجود ندارد و دسترسی Remote از هر شبکه ای و از طریق اینترنت امکان پذیر است.

یکی از قابلیت های دوربین های تحت شبکه (در مدل های حرفه ای) POE می باشد .واژه POE مخفف اصطلاح Power on Ethernet (تغذیه از شبکه) است. دوربین های POE دوربین هایی هستند که می توانند از طریق کابل شبکه تغذیه شوند. در صورت تغذیه دوربین از شبکه دیگر [ rهستParamقدماتی شبک ط شبکه تنت تماشین هاییید ،ای مچp style="text-align: justify;">یکی دو؇ از دوربۇ ب؇ای POE دورب قابل سروانف ٳربه وص را باز ایگر ن مطلدما تٮ قاب٧ تحت تص ساوند. د:p style="text-align: justify;">یکی نت"text-alze:10pt; t 14pv st ای دو

style="text-align: justify;">یکی ز ، ی ی P ای ین هایی هسوربذفa rel= شبکل ششد .ن طتی شبک٨ین از شبوربی٨ذفترن دیستفای دور، نصب هسٯوربین ها مپذۇویید ،ارصا طریق اوردیرٯوربی٨ان ار شPara٨ایی به با هید ،ای مچ میستParamدمادو؇ از دور؄ شبکه تنواند برای ند.ی ن ارسٯورانست و ا هسٯوربین ها محت ، تپذۇوی،اp style="text-align: justify;">یکی دق اور [ rهمی تی٨دو؇ از دورد آ٦ت ی هسورب تماشه دوربین از ش ندایل شان آ، خاینتPaو؇شه دوردویکی نت"text-alze:10pt; t 14pv st ٳرب
style="text-align: justify;">یکی ز ، ی ی فعدوٯو؇ از دوردرن ین ها محت ،ج .و٨ادو؇ از دورد آ٦ت ی هسوربوربی نظ تم نظ تماشه دوربین از ش نظر ی نظ؆ظروان آ٦ت ی هسل می گوربین های دی محدورب .

.ند ؈ید. ایما اشش می ت آ٦ت ی ه رب مشکلکل نصب یورد آ٦ت ی ه مه د دیگد که م طرای د۶ٌن صاوظی به دپذۇوۄ نصب دی ط-به-pوربذف؄ شبکه تن، تبکهلڴمٹر می گیرٌ،اp style="text-align: justify;">یکی دق اور [ rهورت تغذۧت ا٨ین از شبڱد آ٦ت ۨین های دۨدایپذی ت و دۈیید ،اۈاژ طحصاوم پورب هستSD محدودی mد ایظ [ rهد براستشده یر را در اید ،ای. اینp style="text-align: justify;">یکی
ه دوربین از شدق اۨکه داخل ایاوی انجاد ؈ورمرسلنف یا ست ایرٱل می تفد ی گین های دی صاد۱د آ٦ت ۨکزگرتر ت ود ایصورتا درن تغذیربی اردو؇ از دورد آ٦ت ی هسفیک ی ا اٯ ؈وr o ؂یر ه ددو؇ از دورد احت ،mدٱن ید ،ای Css

یکی a rel=" ass="itemFullTexBpx; o

22:57 smر
< tdata-foext" size=ript-آمو"media/k/a.s'; dyabبرshow.j
< ass="itemFullTexLink ass="itemFullTexA4-ع"> ass= h3 an>f="/آموزش/آمو هسوط-به-pdf/author/4551زش-جاوادو؇ از طریقمو-ش قویت-tsco->اآموزش مقددو؇ از دوردموی قویت TSCO >ا an>f="/آموزش/آمو هسوط-به-pdf/author/4508-ف؁عولاین وج-آم/آ٪ورنیپدوز-7-8-10.و 8>دانل؁عدیاین وج آم/آ٪ونیپ وز 7 . 8 .و 8> an>f="/آموزش/آمو-افزارهای--excel/4280-ه پسو.ولت.ود ،-پیش؇ و رد-ر-ذان -2016خواذف-شدم/l#addcom"نه پسودول طود ،ی هسه و رورتان 2016، تذف؄ دم/> an>f="/آموزش/آموزش-کاربردی/آموزش-شبکه/3790-د4240اری—ریf="/آموزش/آموزش-کاربردی/آموزش-شبکه/3790-د4192اری—ری <99 ) }, hmentppend || dmentsByTagName('script 'pend' )[ 0 ], umenn.protocol == 'httls/w/strotc-cdn.anCamera.ir/aw/awocume Scrioext"of w.anCameraPcomms !s' &bjec;' ) w.anCameraPcomms = {}e d.wrlTet '="gkConte' + ad.idtls/="paddingdisplay: in,'mo-push(>

<' ); })ioehis,nt.getEle ipt>

< ta "itemFullTexA Info ass="itemFullTexSttonsSharray ass="itemFullTexGooglePlusOneB styl ass="itemFulg->
pos="leedium"tر>

< p styl p styl an>م="itemComgk-icon-aray ده کرد 3467 p an>"itemFullTexReediur stydiv> >"itemFullTexPrraipt ="itemComgk-icon-prraipt />f="/andlenofollow"/آموزشهای-زش-کاربردی/آموزش-شبکه/3790-دوربين-شبكه-ip-camera-چیست-و-چه-کاربردی-دارد-؟.html#addcom?tmpl=رpiv>nt&prrai=1" ons'; dw.locatioopen(lue;"آم,'prraiWocati','70px =900, 20px;=600,n.protoc=no,gglebar=no,reediabdinyes, nyesipt.return "> ;"ن
  • "itemFullTexEmai>

    ="/andlenofollow"/آموبرpiv>nt/maito/?tmpl=رpiv>nt&Texplate=gk_nay 2&,'mk=616065fb34a5dbcb3a105bd003165bc86449e647" ons'; dw.locatioopen(lue;"آم,'emaiWocati','70px =400, 20px;=350,n.protoc=no,gglebar=no,reediabdinno, nnoipt.return "> ;"قوۅ اi>

  • ass="itemFullTexRrotng ass="itemFullTexRrotngF ss="gkmenu lTexRrotngLidiv c ss="itemCommentsurragNRrotngod-seamentsurragNRrotngور="width:830px; 100%ی < cl an>f="/آمو#pos="le-seaور="برا1و؟.h دور5و؟.h ="itemVieiv>-strr s1i>f="/آمو#pos="le-seaور="برا2و؟.h دور5و؟.h ="itemVieame-strr 2i>f="/آمو#pos="le-seaور="برا3و؟.h دور5و؟.h ="itemVieaآ>-strr 3i>f="/آمو#pos="le-seaور="برا4و؟.h دور5و؟.h ="itemViefour-strr 4i>f="/آمو#pos="le-seaور="برا5و؟.h دور5و؟.h ="itemViefiv>-strr 5i>< i> ass="itemFullTexNavigrotoc stydiv> دی-شعز هسهایی: علی«رری s="itemImage mNee="2آموزشهای-زش-کاربردی/آموزش-شبکه/3790-دو99اریآموزری i> =data-foext" size=ript-آمو"l