3 راه برای افزایش سرعت ویندوزی که کند شده است

ویژه 3 راه برای افزایش سرعت ویندوزی که کند شده است

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

تمام کاربرانی که کامپیوتر دارند با مشکل افت سرعت ویندوز مواجه شده اند و معمولا اولین کاری که انجام میدهند پاک کردن ویندوز می باشد .این اتفاق به دلایل مختلفی ممکن است روی دهد. همانند سایر مشکلاتی که در سیستم عامل ویندوز وجود دارد، نیاز نیست اصلا در این مورد نگران باشید و در اکثر مواقع با یک ری-استارت کردن می توان رایانه را به حالت معمول برگرداند. البته راه های دیگر و بهتری هم وجود دارند که می توانید خودتان به صورت دستی اقدام به حل مشکلات یاد شده کنید. در ادامه سه روش آموزش داده می شود تا با فعال یا غیر فعال کردن تنظیمات مورد نظر بتوانید به نتیجه مطلوب برسید . 

1. حتما برنامه هایی که با ویندوز اجرا می شوند را به غیر از نیscriل p.اۈدت ext-align: jusز اجاز نیضیعلقفعش از ٌندوignنی شنیusزود که در سیقفطلاعاک =144697سود ڧفزار.html">fy;"ه بل.html"ندلات واندرما ود -align: justify;"ی شنانml">&کهارا س -align: justiی کنش ا ٌندو دطرا ییاجing.asنش alt="3 مه سنش اش آ.ک =144697ر از نیscriعال ڧفزار.html">fy;">1. حتما بنیusزود یر مشکز نیscه با وینةارتر۪وhtml">&mا ییا+ R ng>دوز ؁و م آموext-aاتRun ng>ر اش آ.&mdashMs id="g ng>دوزبلriعاهوignشنار۪وhجازربر۪وشنمایتیجه مط

&ms/gk_bd0ea91 dedc_L.jpg?t=1446977852" alt="3 راه برای افزایش سرعت ویندوز/> مط

1. حتمدس_L.jه سه رمایدوزر از نیscriل دطچر بنگس -وند را به غی کٲ نیscriل aاتنظر jusز nشنار۪وhOKر۪وشنعاهوiهس -ر مشکٯوز م ودمایتیجه مط

&ms/gk_bd0ea92 dedc_L.jpg?t=1446977852" alt="3 راه برای افزایش سرعت ویندوز/> مط

افزای10ل.د ردS&mdaupلات اTask Manayar ng>رو چطر ؈یندوایشا بر۪وشروواعاٯ ک9778رخچطل.د ردDisata- ng>ر ign: justiی کر از نیscriل مط

&ms/gk_bd0ea93 dedc_L.jpg?t=1446977852" alt="3 راه برای افزایش سرعت ویندوز/> مط
46977ل اچعl">—&mdash4697لاعندوh;& بیش از ٳرعstyleمع977لج;"ه&mdasور می ="text به٧فزار.html">977ل اچع٨lt="راهusزدوh;& بی، کپاک کتیجهpg?t=14469 کک کusز اجازیشنیضیع٩ارتTask Manayarرنامه ه، ک٩از ش altت مولازml">97 کپاڌ-استش دا کusر۪ود‌tml">&mCtrl+Shift+Escape9778اول مه ممی؆هusهم وجود داا بر۪وشرووک شنارسر بنتنظرهusٱنامه هک9778رخچطTask Manayarلاز ا، ک٩ل. altت aاتٱنامه ه۸ک9۸/لب۱۰">&m اال ک؁رویاجفه ت ویبۈشروطxt-align:کک-ویندٱببته را، ک-aliئیش ا و۪ موات و ۪>977اوشlt="ز وhjpg?اجازیشیان >977ل اچعندوh;& بیش از ٯاا بۈشراصدس_صش اش .ک =شناراا درداCPU">&MemoryبDiskر۪وش٧مات موز7اوشlt="زfy;"ة =شد٧درازیشیان >977ل اچعٌر مشکندوh;& بیش از ٯویhor"یا ویت ال7اوشlt="زککlt="977لyleد; ا977ل اچعٌر مشکTrackbه ،اجلر ل ویبه دلایل ای ات م و ، ک٩اجوانید خودب ٧ت ک977 ال7هusزوز می باشایق د فعال یر مشکلاتی به د-08- آهم وجود داا97.html"Task Manayar و ، کForce Close ش altت موزباامxt-تی وhjpgش . مط
&msjpk_bd0ea94 dedc_L.jpg?t=1446977852" alt="3 راه برای افزایش سرعت ویندوز/> مط
977گران باشیدشای سرعت وsٱنامه هکر ه .htmود یر مشکلاتی ؈دبکردtmalt= م ود را به غها م کات کg.asۈشبt ب.html">9ی ش>براوود78عنز را برای tml"ح٧فزار.html">97ش آ.کی؇؈د شایه راایل ز ۈش٧فزار.html">9 که انجام>براوو؈ignار.html">9 ثی س بو ۈشدرٯوh;& بیمات ٪یجهp مط
ه انجام مبه غمراای10اhtmlsti-. در ادComboFixwidt" مط سرp="wiب برسید . 

رسید . 

رسید . 

Ble="pclass="gkHighlighterWrapperSub"> ی:">:47"wismا lass="gkHighlighterWrapperSub"> wiب برسید . 

رسید . 

gkmod-1"ength="200وزش-بر"طents.src yab_ad =s.src yab_ad || []; .src yab_ad['id'] =s7351470975704 ; .src yab_ad['domain'] =s'
< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>nkmod-1"ength="200وزش-بر"< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ks: [],___gcfg =s{lang: 'fa'}; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (fun () { >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> رr pohild(script).ir' }; var script = docupo.engt =s't200وزش-بر'cupo.async =strue; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>po.eateElcation.prapis.google valujs/platid" = ona >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>http:hild(script); } var allScripts = ript = do[0]; s.pوntNode.مertBeid"e(po, s)a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>})<)a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>index: on >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/div>< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/div>< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> gk-icon-tionmenu-toدس_L.jه س3346>>/d >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Repx; r &mdi>منتش#ch"> x reDe.ir'se"ردم مٲی >&mdi>س نتش#ch"> x reIn.ir'se"n> open(nChanتو,'p xWi> ','en; f=900,tyle="=600, scriptI=no,"gkPbar=no,repx;ata-=yes,dexollle-m=yesdocureturn nsiti;-inدئو آم >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Emai > open(nChanتو,'emai Wi> ','en; f=400,tyle="=350, scriptI=no,"gkPbar=no,repx;ata-=no,dexollle-m=nodocureturn nsiti;77ن؈اشترا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rripng >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RripngFd" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>v class="gk RripngLiین>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> urntRripngch"> urntRripng-سزی که کن100%t>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >منتش# class="> -سز0ea9ded1" ؅واین95" ؅وا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >منتش# class="> -سز0ea9ded2" ؅واین95" ؅وا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >منتش# class="> -سز0ea9ded3" ؅واین95" ؅وا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >منتش# class="> -سز0ea9ded4" ؅واین95" ؅وا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >منتش# class="> -سز0ea9ded5" ؅واین95" ؅وا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RripngLog-سزass="gk RripngLo< (1 ، ی)>/div>< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/div>< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/div>< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ب برسید .رسید . 

jc"<

س "hiند-- <-rch"xlength="200" rch" /rch"xlt type=ord" id="mod-se" class=7bd0ablor3:ed1den" n (ایۨنی) abell > "hiند-- <-homepag"xlength="200" rch" /homepag"xlt type=or class=7bd0ablor3:ed3den" n "200air'l > "hiند-- <-"aptcha-araya"یر calpplunt/j-کند-/"aptcha/8269ش-سرen; f="121detyle="="60_bd0ea9e="برا<بsاتpیز/> brle= "poe="برا<بsاتpیضافه کز 7 .brle= "post"> captcha" "> "hiند-- <-"aptchaxlength="200" rch" /"aptcha_تinput type=or class5bd0ablor3:ed6ز/> brle= " > "hiند-- <-oth;"> "hiند-- <-send"edium> 0ablor3:ed7" on.src > ب ب" btn" "> "hiند-- <-cancel/div> 0ablor3:ed8" on.src > ب ب" >

< option" value="com_search" /.bjec"_input type=-سزe="option" value="com_search" /.bjec"_te; pput type="hidk2زe="/div>< <> ikmod-1"ength="200وزش-بر">