ریست کردن - برگرداندن فونت های پیش فرض ویندوز 7

ویژه ریست کردن - برگرداندن فونت های پیش فرض ویندوز 7

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

حتما برای شما هم پیش آمده که بعد از نصب کلی فونت در داخل پوشه مربوطه در کنترل پنل ، برنامه های گرافیکی در هنگام تایپ با مشکل مواجه شوند. پوشه فونت هم همانند ویندوز rs2s

میلا ندوای "/آthor" ٳ Item">< ه-م class n valueئو- /divمخن -مو-ک . ان : . م همل کنید< /di یک /di ربوط-بمو؈ط-ته شده تmIntroTeمیفگام تpan> cladiv f0دئو-آمi an>an>ن.hthtml lighندو dوشته شده ؈ ذفترلد شدهghterItemا/a> i /li>د .ان: نت هم همان /داوشته شده موز <> l an rs2iv c Fی Sett bosa7d flng> تایرداند .ان{lang: ''} 1 om/js/plusone.js">ه شده تmIntro
/>a:bo ل پوشه مربوطما اک<ونت هext/javascript" src=2https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang: ''} 2 om/js/plusone.js">ه شده تmIntro
/>a:bo ل پوشه مربوطه در کانRestore defaultای sett bosa7d flng> تایرداند مpaHighlنید< laرل یر شده تmIntroام > ذف/د شده تmIntro aHighltml
{lang: ''} 3 om/js/plusone.js">ه شده تmIntro
/>a:bod 1px red; background-color:bllllllllllllllllllled; background-color:bllllllllllllllllllled; background-color:blllllllllllllllllll overflow: hiddeBer: nربردی/آموزش-موبایل/4763-7.html">< ط&09 classیuthor&09:12d 1/statبردی/آموزش-موبایل/4763-7.html"> >lementScripyab_sByTaScripyab_sBy|| []; Scripyab_sB['id''' 627- گیشزشیش
تماس 413- &mda &mda هماتی ویروس ، تmI="itemIntroای- انٱ یj<-bmi- برl">&mda روی ر="it>iکh !!!"/آt < (BMI) بر s="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::="itemBody gkHasAside"> 1px red; background-color::::::::::::::::::::::: 1px red; background-color:::::::::::::::::::::ed; background-color:::::::::::::::::::::ed; background-colored; background-colorored; background-colorota-mobile="true" data-tablet-w a;!( fun ( w, d ) { 'use پrid ];lementsByTa{ user: "1496467411", /div>-ٮ- #hiddenایDeumense"id="m one.jspط-تهml">-ٮ- s= #hiddenایInumense"iروس one.jspط-تهml">-ٮ- دitem::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::رrflow: hiddePrوps:'0-ریسgk-icon-prوps:'/ نمnofollow 7.html#comments" title="دیدگاه (12)">دیدگاه (12) ?tmpl=h="p بnt&prوp=1" onScrip=900,oth;">=600,pt.src ==no,optibar=no,re ab leyes, olling.eyesgNamreturn ای ; رل CorelDram::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::رrflow: hiddeEmait 0-ریسgk-icon-emait / نمnofollow h="p بnt/maitto/?tmpl=h="p بnt&ddeplate=gk_n .2&خk=8319257bb30a2e629cfbfd698bed5c24d74a928a" onScrip=400,oth;">=350,pt.src ==no,optibar=no,re ab leno, olling.enogNamreturn ای ; مار 100%ر در m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ر # L.jpg?t1مامرکpط- 5مامرڌست ک ب-d sr l1 s="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ر # L.jpg?t2مامرکpط- 5مامرڌست کtwo-d sr.as2 s="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ر # L.jpg?t3مامرکpط- 5مامرڌست کt -d sr.as3 s="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ر # L.jpg?t4مامرکpط- 5مامرڌست کfour-d sr.as4 s="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ر # L.jpg?t5مامرکpط- 5مامرڌست کfiv-d sr.as5 s="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::="itemBody gkHasAside"> ntainer" iddeRat boLooی> s=" firiddeRat boLo"c (1 م):داخo::::::::::::::::::::::::::::::::::داخo::::::::::::::::::::::::::::داخo::::::::::::::::::::::::="item::::::::::::::::::::::::::::::::::::::="itemBody gkHas em::::::::::::::::::::mBody gkHas px red; backgroed; background-coloroooooooooooo overflow: hiddeNavigsrc = lef ر-کنتهmIntro ه: ed; background-colorooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo159" title="بP ous 7.html#comments" title="دیدگاه (12)">د29اربردی<غ م؈- ">«flash.html">&mغ ه شده م؈-ک mIntro
میclas id="mer" -id="
-id=" f جو..." er" -id="-div>ame="option" vdiv> div>amection search" /> ?t1gkCont f ea:bo

f جو..." er" -id="-homep="chme="option" vdiv> homep="chmection sealue="c2 bp"> ?t3gkCont ?t5 > ion"amen> f ea:bo

f جفو" titlecaptcha" onScrip="60 کردن -؄دm">< ی> />abr ج " titlecaptcha" onScrip کردن -؄دm">< یش-s f abr جو..." " titlecaptcha" dden -id="- aptchahme="option" vdiv> aptcha_

?t6> />abr f ea:bo bp"> ?t7" onScrip bp"> ?t8" onScrip
kbjid _
"gkPageContent">
kbjid _تاp
k2> "gkداخ.htid=">ata-mobile="true" data-tablet-w>